Ministarstvo građevine završilo je pravilnik o uslovima i izdavanje

Pravilnikom o uslovima legalizacije objekata su precizirani svi  koraci u preocesu dobijanja gradjevinske dozvole. Prema pravilniku procedura je za sve u osnovi ista, ali je razlika u sadržaju objekta. Potrebna dokumentacija se razlikuje i od kvadrature i tipa objekta. Tako na primer za manje stanove je tražena dokumentacija manja nego za objekte preko 300 kvadrata i procedura je manje zahtevna i komplikovana. Pravilnikom je takođe određeno šta treba da sadrži geodetski snimak, situaciono rešenje ili tehnički izveštaj. Cene legalizacije objekata su prepuštene lokalnim samoupravama tako da naknada za građevisnko zemljište i ostali iznosi su i dalje na nivou nagađanja i procena. Šta zapravo dize cenu celom postupku je  obavezni projekat izvedenog objekta koji košta od 12 do 30 eura po kvadratu. Sledeći trošak je tehnički prijem, odnosno izlazak komisije na teren koja treba da napravi izveštaj. A za kuću od oko 100 kvadrata to košta oko 200 eura. Geodetski snimak košta oko 150 eura za kući od 100 kvadrata. Pa kad svemu tome još dodate administrativne takse, porez na imovinu, sitne prateće troškove legalizacija kuće od 100 kvadrata će sigurno iznositi 5,000 eura.

A od dokumentacije za proceduru vam treba:

1. Stambeni objekti do 300 m2:

 • situaciono rešenje
 • osnove svih etaža
 • preseci kroz objekat
 • kako treba da izgleda objekat
 • tehnički izveštaj
 • šema instalacije sa priključenjem na spoljnu mrežu
 • izjava o stepenu izgrađenosti

2. Stambeni objekti preko 300 m2, poslovni i proizvodni objekti:

 • situaciono rešenje
 • nivelaciono rešenje
 • tehnički izveštaj
 • potpis i overa projektanta
 • osnove i preseci objekta
 • izgled objekta (visina venca i najviša tačka konstrukcije)
 • osnove svih etaža
 • preseci kroz objekat
 • kako treba da izgleda objekat
 • specifikacija svih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina…)
 • izjava o stepenu izgrađenosti

3. Potrebna dokumentacija:

 • geodetski snimak
 • projekat izvedenog objekta u tri primerka
 • dokaz o pravu korišćenja, svojini, zakupu
 • dokaz o plaćenoj naknadi za gradsko građevinsko zemljište
 • dokaz o uplati administrativne takse

Za izdavanje građevinske dozvole rok je 15 dana.