Elektroprivreda Srbije odobrila plaćanje duga za struju na rate ali uz kamatu

JP “Elektroprivreda Srbije” usvojila preporuku Ministarstva Energetike o izmirenju duga za struju na rate i time je doneta odluka kojom se utvrđuju jedinstveni uslovi za postupanje privrednih društava za distribuciju električne energije u postupku naknade štete nastale neovlašćenim preuzimanjem električne enruje po računima urađenim na osnovu zapisnika neovlašćeno preuzetoj električnoj energiji.

Elektroprivreda Srbije želi da naplati dugovanja nastala nelegalnim prikljućivanjem na mrežu i korišćenje električne energije, ali i da napravi razliku između kupaca koji poštuju zakone i onih koji neovlašćeno koriste električnu energiju. Uslovi pod kojima će naplatiti svoja potraživanja nisu isti za ove dve grupe kupaca i ovo nije reprogram koji je ponuđen legalnim kupcima.

Tokom prošle godine otkriveno je 20.326 slučajeva neovlašćenog korišćenja električne energije, iznos računa na osnovu zapisnika dostigao je 2,5 milijarde dinara i u najvećem broju slučajeva ti računi nisu naplaćeni.

Sporazum o izmirenju duga za struju stupio je na snagu 01. novembra i trajaće do 31. decembra ove godine.  U ovmo periodu je potrebno da potpišete ugovor sa Elektroprivredom  Srbije o plaćanju duga za struju na rate.

Ovom sporazumom se ne obustavljaju pokrenute krivične prijave i nema otpisa dela dugovanja. Za vreme važenja ovog sporazuma obračunava se i zakonska zatezna kamata na preostali neizimireni dug. U slučaju neovlašćenog preuzimanja električne energije omogućeno je izmirenje duga i to za fizička lica od  6 do 24 rate, a za pravna lica od 3 do 12 rata (tabela je na kraju teksta).

Ako dužnik ne izmiri dve uzastopne rate po sporazumu o plaćanju duga i posle upozorenja, smatraće se da je sporazum raskinut i uradiće se obračun celokupnog iznosa dospelog duga sa obračunatom kamatom.

 

Visina duga (dinara) Fizička lica Pravna lica
          1. od 10.001 do 50.000 do 6 rata do 3 rate
          2. od 50.001 do 100.000 do 12 rata do 6 rata
          3. od 100.001 do 150.000 do 18 rata do 9 rata
          4. više od 150.000 do 24 rate do 12 rata