Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica “Infostana“.

JKP “Infostan” ne odobrava subvencije već ih samo evidentira i obračunavapo nalogu nadležnih organa i institucija. Pravo na umanjeno plaćanje korisnici stiču na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana.

Pravo na popust imaju samo lica na koje glasi uplatnica Sistema objedinjene naplate JKP “Infostan” i koja redovno plaćaju račune, to jest obaveze za prethodni mesec uplaćuju do kraja tekućeg meseca.

Pravo na popust imaju Beograđani koji pripadaju sledećim kategorijama korisnika:


KATEGORIJA 1
penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima

Pravo na 50% popusta imaju PENZIONERI koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pod uslovom da nemaju drugih prihoda u domaćinstvu ili nepokretnu imovinu, osim stana u kojem stanuju

Pravo na 10 do 50% popusta imaju DOMAĆINSTVA čiji mesečni prihodi ne prelazi sledeće iznose:

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.

Opštinska odeljenja Gradskog centra za socijalni rad:

 • Voždovac, Admirala Vukovića 14
 • Vračar, Maksima Gorkog 17a
 • Zvezdara, Krfska 7
 • Zemun, Aleksandra Dubčeka 2
 • Novi Beograd, Tošin bunar 148
 • Palilula, Cvijićeva 110
 • Rakovica, Miška Kranjca 12
 • Savski venac, Lomina 17
 • Stari grad, Gospodar Jevremova 17a
 • Čukarica, Mihaila Valtrovića 36a

KATEGORIJA 2
učesnici rata, ratni vojni invalidi i porodice palih boraca

Pravo na 50% popusta imaju:
– Korisnici prava na mesečna novčana primanja i invalidski dodatak po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakona o zaštiti civilnih invalida rata;
– Korisnici prava po propisima Grada o proširenoj zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
– Borci rata od 1990. godine, koji su ostvarili svojstva borca, ratnog vojnog invalida i prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca i umrlog vojnog invalida, po ranijim saveznim i republičkim propisima.

Učesnici rata zahteve za subvenciju podnose Sektoru za boračku i invalidsku zaštitu, zgrada Gradske uprave, 27. marta 43-45, prizemlje, soba broj 8.

Ratni vojni invalidi i porodice palih boraca zahteve za subvenciju podnoseopštinskim službama za boračku i invalidsku zaštitu, na teritoriji gradske opštine na kojoj imaju prebivalište:

 • Voždovac, Ustanička 53
 • Vračar, NJegoševa 77
 • Zvezdara, Bul. kralja Aleksandra 77
 • Zemun, Trg pobede 1
 • Novi Beograd, Bul. Mihajla Pupina 167
 • Palilula, Takovska 12
 • Rakovica, Miška Kranjca 12
 • Savski venac, Kneza Miloša 69
 • Stari grad, Makedonska 42
 • Čukarica, Šumadijski trg 2

KATEGORIJA 3
korisnici materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice

Pravo na 50% popusta imaju:
– Korisnici prava na materijalno obezbeđenje i korisnici prava za pomoć i negu drugog lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana;
– Korisnici koji imaju hendikepirano lice, slepo lice, lice obolelo od distrofije, lice obolelo od cerebralne i dečje paralize, plegije i paraplegije, umereno, teže i teško mentalno ometeno u razvoju, obolelo od autizma, lice obolelo od multipleks skleroze, dijaliziranog bubrežnog bolesnika i drugo najteže hendikepirno lice, bez obzira na primanja po članu domaćinstva (pod pojmom najteže hendikepiranog lica, smatra se lice koje prima nadoknadu za tuđu negu i pomoć);
– Hraniteljske porodice u kojima su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.


DOKUMENTA POTREBNA ZA NOVE KORISNIKE
(zavisno od kategorije kojoj pripadaju):

 • Zahtev-izjava o broju članova domaćinstva(obrazac se dobija na šalteru JKP “Infostan”), potvrda da nema drugih prihoda niti drugih nepokretnosti osim stana( kuće) u kojoj stanuje (potvrda se izdaje u Poreskoj upravi);
 • Fotokopije lične karte za sve punoletne članove domaćinstva;
 • Prijava prebivališta i Izvod iz matične knjige rođenih za sve maloletne članove domaćinstva (fotokopije);
 • Fotokopija poslednje primljene uplatnice JKP “Infostan” (radi identifikacionog broja korisnika, podnosioca zahteva za subvenciju);
 • Poresko uverenje da ne poseduje nepokretnu imovinu i da se ne duži katastarskim i drugim prihodom na koji se plaća porez, izdato od Poreske uprave nadležne prema mestu prebivališta, osim za stan ili kuću u kojoj stanuje;
 • Potvrda škole ili fakulteta o redovnom školovanju za punoletne članove domaćinstva;
 • Uverenje o nezaposlenosti, izdato od Nacionalne službe za zapošljavanje za radno sposobne članove domaćinstva;
 • Fotokopija nalaza i mišljenja nadležne Lekarske komisije o nesposobnosti za rad punoletnih radno nesposobnih članova domaćinstva – mlađih od 60 godina (žene), odnosno 65 godina (muškarci);
 • Potvrda preduzeća o primanjima za odgovarajući kvartal za sve članove domaćinstva;
 • Potvrda o visini osnovice koja služi za obračunavanje poreza i doprinosa za odgovarajući kvartal za članove domaćinstva koji privatno obavljaju delatnost;
 • Fotokopija čeka o isplaćenim penzijama za odgovarajući kvartal za članove domaćinstva koji su penzioneri.

INFO TELEFON: 360-7710

Pravo na popust imaju i podstanari koji su zaključili ugovor o podstanarskom odnosu sa stanodavcima, kada je ugovorom utvrđeno da komunalne proizvode i usluge u sistemu objedinjene naplate JKP “Infostan” plaća podstanar, pod uslovom da ima prebivalište u Beogradu.

Pravo na subvenciju na ime naknade za stanarinu imaju zakupci stanova koji su u stanju socijalne potrebe i koji su stanove dobili na korišćenje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1100 stanova u Beogradu.

Postojeći korisnici popust na komunalne proizvode i usluge nastavljaju i dalje da koriste, a novi korisnici u skladu sa Uputstvom za primenu mera zaštite najugroženijih građana.

 

preuzeto sa sajta: infostan.rs